“Θα πρέπει να αφιερώνετε τον χρόνο σας σε εκείνες τις λειτουργίες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και όχι αποκλειστικά μόνο στο λογιστήριο.”

Είμαστε μια εταιρεία αρωγός που σε κάθε σας βήμα, σας παρέχει πλήθος αναφορών βασισμένες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και όλα αυτά μέσα από ανταγωνιστικές αμοιβές μόνο για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε.

Συμβάλουμε ώστε η επιχείρηση σας να αναγνωρίζει τις μοναδικές συνθήκες που υπάρχουν κάθε χρονική στιγμή στην αγορά, έτσι ώστε να βρίσκεστε ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση της επιχείρησής σας.

Αναλυτικότερα:

 • Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών (MIS Reporting).
 • Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).

Σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρων και καθημερινών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.

Αναλυτικότερα:

 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
 • Transfer Pricing, προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης.
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας που διασφαλίζουν την επιχείρησή σας έναντι όλων των καθημερινών αλλαγών της νομοθεσίας, αποφεύγοντας άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος.

Αναλυτικότερα:

 • Συλλογή, επεξεργασία και σύνταξη όλων των στοιχείων για τον μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας της εταιρείας σας.
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών και κρατήσεων.
 • Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων.
 • Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων σας.
 • Απογραφή στο ΙΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία, Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας.
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας και σε μορφή αρχείου Excel.
 • Παροχής δυνατότητας για 24ωρη υποστήριξη.

Έχοντας ως βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης της επιχείρησής σας, η 4K Group παρέχει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα:

 • Σχεδιάζουμε και είμαστε δίπλα σας κατά την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων που μπορούν να σας δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται το ξεκίνημα αλλά και η εξέλιξη μιας νέας ή παλαιάς επιχείρησης.
 • Παρακολουθούμε στενά όλο το φάσμα των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ώστε να διακρίνουμε άμεσα εκείνο το οποίο ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησής σας.
 • Δημιουργούμε σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία που λαμβάνουν υπόψη όλες τις απαραίτητες παραμέτρους που βοηθούν τη διάγνωση, διαχείριση, βελτίωση και εξέλιξη μίας επιχείρησης, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.
 • Restructuring and Recovery - Η έλλειψη ρευστότητας και τα μειωμένα λειτουργικά αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα συνήθη. Οι ενέργειες για αναδιοργάνωση και αποκατάσταση, απαιτούν ταχύτητα και εξειδίκευση. Η 4Κ Group μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε μια διαδικασία ανάκαμψης.
 • Risk Consulting - Mε στόχο τη διαχείριση κινδύνων, μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους η 4Κ Group με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και ελέγχου, μπορεί να συμβάλει θετικά στον εντοπισμό αδυναμιών στις λειτουργικές δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Παρέχουμε ελεγκτικές και συναφείς υπηρεσίες που ανταποκρίνονται απόλυτα στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και τις απαιτήσεις ενημέρωσης των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών με προηγμένες μεθοδολογίες που κάνουν την διαφορά.

Αναλυτικότερα:

 • Τακτικούς Ελέγχους εταιρειών που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους βάσει των ΔΠΧΑ (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
 • Τακτικούς Ελέγχους οντοτήτων του Δημόσιου Τομέα που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με βάση Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια, όπως Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις, Δημόσιες Μονάδες Υγείας (Νοσοκομεία), κ.λ.π.
 • Ελέγχους φορολογικής συμμόρφωσης σε εταιρείες βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
 • Συμβουλευτικά έργα λογιστικού χαρακτήρα, όπως λογιστική επίβλεψη, τήρηση λογιστικού συστήματος, φορολογική συμμόρφωση και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 • Διαχειριστικούς ελέγχους οντοτήτων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 • Εισαγωγή, ανάπτυξη και παρακολούθηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου οντοτήτων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 • Σύνταξη σχεδίων αναδιάρθρωσης, επιχειρηματικών πλάνων και εκθέσεων βιωσιμότητας.
 • Συγχωνεύσεις, αποσχίσεις και διασπάσεις.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση της επιχείρησής σας.

Αναλυτικότερα:

 • Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών (MIS Reporting).
 • Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

Σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρων και καθημερινών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.

Αναλυτικότερα:

 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
 • Transfer Pricing, προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης.
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας που διασφαλίζουν την επιχείρησή σας έναντι όλων των καθημερινών αλλαγών της νομοθεσίας, αποφεύγοντας άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος.

Αναλυτικότερα:

 • Συλλογή, επεξεργασία και σύνταξη όλων των στοιχείων για τον μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας της εταιρείας σας.
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών και κρατήσεων.
 • Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων.
 • Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων σας.
 • Απογραφή στο ΙΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία, Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας.
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας και σε μορφή αρχείου Excel.
 • Παροχής δυνατότητας για 24ωρη υποστήριξη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

Έχοντας ως βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης της επιχείρησής σας, η 4K Group παρέχει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα:

 • Σχεδιάζουμε και είμαστε δίπλα σας κατά την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων που μπορούν να σας δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται το ξεκίνημα αλλά και η εξέλιξη μιας νέας ή παλαιάς επιχείρησης.
 • Παρακολουθούμε στενά όλο το φάσμα των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ώστε να διακρίνουμε άμεσα εκείνο το οποίο ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησής σας.
 • Δημιουργούμε σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία που λαμβάνουν υπόψη όλες τις απαραίτητες παραμέτρους που βοηθούν τη διάγνωση, διαχείριση, βελτίωση και εξέλιξη μίας επιχείρησης, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.
 • Restructuring and Recovery – Η έλλειψη ρευστότητας και τα μειωμένα λειτουργικά αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα συνήθη. Οι ενέργειες για αναδιοργάνωση και αποκατάσταση, απαιτούν ταχύτητα και εξειδίκευση. Η 4Κ Group μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε μια διαδικασία ανάκαμψης.
 • Risk Consulting – Mε στόχο τη διαχείριση κινδύνων, μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους η 4Κ Group με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και ελέγχου, μπορεί να συμβάλει θετικά στον εντοπισμό αδυναμιών στις λειτουργικές δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ

Παρέχουμε ελεγκτικές και συναφείς υπηρεσίες που ανταποκρίνονται απόλυτα στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και τις απαιτήσεις ενημέρωσης των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών με προηγμένες μεθοδολογίες που κάνουν την διαφορά.
Αναλυτικότερα:

 • Τακτικούς Ελέγχους εταιρειών που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους βάσει των ΔΠΧΑ (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
 • Τακτικούς Ελέγχους οντοτήτων του Δημόσιου Τομέα που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με βάση Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια, όπως Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις, Δημόσιες Μονάδες Υγείας (Νοσοκομεία), κ.λ.π.
 • Ελέγχους φορολογικής συμμόρφωσης σε εταιρείες βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
 • Συμβουλευτικά έργα λογιστικού χαρακτήρα, όπως λογιστική επίβλεψη, τήρηση λογιστικού συστήματος, φορολογική συμμόρφωση και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 • Διαχειριστικούς ελέγχους οντοτήτων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 • Εισαγωγή, ανάπτυξη και παρακολούθηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου οντοτήτων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 • Σύνταξη σχεδίων αναδιάρθρωσης, επιχειρηματικών πλάνων και εκθέσεων βιωσιμότητας.
 • Συγχωνεύσεις, αποσχίσεις και διασπάσεις.

  newsletter

  Subscribe to our newsletter to receive all the latest tax news and also the reminders for the application deadlines.

   newsletter

   Έγγραψου στο newsletter μας για να λαμβάνεις όλα τα τελευταία φορολογικά νέα
   και υπενθυμίσεις για τις προθεσμίες καταβολής αιτήσεων.